Visitor: 2620848

About us

Administrative Staff


  • S.A.D.H.Senanayake
  • D,G.H.S.Senarathne
  • M.G.K.S.Meegahakotuwa
  • N.D.K.Ndhikarinayake
  • W.G.M.L.Amarawanha
  • S.G.S.K.Jayarathne